Terms of service

1. toepassings- en goedkeuringsvoorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.ukiyo-handcare.com wordt u aangeboden door Laurence Delvallez BVBA, deze algemene verkoopvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "koper" wordt verstaan ​​elke natuurlijke of rechtspersoon die via de webshop één of meer product (en) koopt. Evenzo iedere bezoeker van de online juwelierszaak.

1.3 De huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden aangeboden op en gerealiseerd via de online winkel www.ukiyo-handcare.com of andere overeenkomsten tot stand komen via de webshop.

1.4 deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

1.5  verkoper is actief in Europa. Daarom accepteert de verkoper uw bestelling alleen als het afleveradres zich in Europa bevindt en dit afleveradres geen postbusadres is.

1.6 door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper de verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en accepteert de koper de verkoopvoorwaarden.

1.7 Indien een rechtbank een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zou verklaren, zijn de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

2. uitvoering van de overeenkomst

2.1 Er komt alleen een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper uitdrukkelijk door de verkoper is geaccepteerd dat de koper hiervan bij bevestiging schriftelijk op de

2.2. De ontvangst van de bevestiging door de koper is het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren of, in voorkomend geval, de overeenkomst zonder de koper te ontbinden voor enige schadevergoeding, maar op voorwaarde dat de terugbetaling van de betaalde bedragen. In het bijzonder wanneer er in het verleden problemen zijn ontstaan ​​met de besteller of zijn familieleden in het geval van natuurlijke personen, evenals wanneer er in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven afleveradres of in het geval van openstaande facturen.


3. Prijzen

3.1 de prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen, behalve deelname in verzendkosten.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geaccepteerd.

3.3 de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (type) fouten die verhinderingen in de koper voorkomen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (type) fouten betrekking hebben.

3.4 de vereiste prijs is deze die vermeld staat in de schriftelijke bevestiging.

3.5 de verkoper behoudt zich het recht voor de gevraagde prijs na totstandkoming van de overeenkomst op grond van bijvoorbeeld prijswijzigingen te wijzigen met gevolgen voor de verzendkosten, nieuwe vergoedingen of (typ) fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten noch verplichting van de verkoper tot enige schadevergoeding te ontbinden.

3.7 de producten blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig en uiteindelijk is betaald.4. Betaling 4.1 Voor de bestelling van producten via de online juwelierswinkel zijn er volgende betalingsmogelijkheden: * Visa en MasterCard * PayPal

 4.2 De verkoper verbindt zich ertoe de veiligheid van de gebruiker van de webshop naar beste vermogen te waarborgen, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door derden.

4.3 De verkoper respecteert de regels om de terugbetaling van de door de consument betaalde bedragen mogelijk te maken overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken, consumenteninformatie en consumentenbescherming.

4.4 Indien een betalingstermijn is bedongen en telkens 30 dagen na levering, is de koper ipso jure en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand en een vergoeding van 10% met een minimum van € 50, -.

5. Levering

5.1 Producten worden verzonden naar het afleveradres dat is opgegeven in de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2 Uiteraard kan de verkoper alles doen binnen de kortst mogelijke tijd om de producten te leveren. Maar in de online winkel vermelde levertijden zijn slechts indicatief.

5.3 De bestelde goederen werden niet binnen 30 dagen geleverd, daarna wordt tussen koper en verkoper een volgende periode overeengekomen. Bij gebrek aan een aanvullende termijn wordt het contract wettelijk ontbonden en zal de Handelaar alle ontvangen betalingen binnen 30 dagen terugbetalen.

6. Verzakingsrecht

6.1 Het verzakingsrecht is alleen van toepassing op aankopen via de webshop door natuurlijke of rechtspersonen, uitsluitend voor niet-professionele doeleinden, die deze producten verwerven of gebruiken.

6.2 De wet van 15 mei 2010 betreffende handelspraktijken en consumenteninformatie en consumentenbescherming, laat consumenten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product aan de verkoper dat hij afstand doet van de verkoop.

6.3 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op de kosten van het koper in de originele, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle accessoires, bedieningsinstructies en (een kopie van) de factuur / afleverbon teruggestuurd worden naar: Delvallez Laurence BVBAR. Vijfseweg 79 ,8790 Waregem

6.4 Onvolledig, beschadigd, gebruikt of vervuild door de consumptiegoederen worden niet teruggenomen.

6.5 Uiterlijk 30 dagen na aanvaarding van de retourzending zal de verkoper alle betaalde bedragen terugbetalen, behalve de directe verzendkosten.

6.6 Ex artikel 80 § 4 wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en informatie en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die naar het oordeel van de consument specificaties of duidelijk persoonlijk karakter zijn geweest vervaardigd of die naar hun aard niet kunnen worden geretourneerd of snel kunnen bederven of verouderen

7. Privacy

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden door de verkoper opgeslagen en bewaard in uw persoonlijke account om de verkoper in staat te stellen uw transactie correct uit te voeren. Zodra deze gegevens zijn opgeslagen, verlopen uw latere transacties sneller.

7.2 De verkoper voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarbij rekening houdend met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf het verzamelen van gegevens, de toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens gaan, dat de gegevens relevant, nauwkeurig en correct zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon van wie de persoonsgegevens gaan, moet toegang hebben tot en het recht hebben om de informatie die hem / haar betreft te wijzigen.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe persoonlijke informatie te verstrekken aan andere organisaties met commerciële of niet-commerciële doeleinden.

8. Gegarandeerd

8.1 De handelaar garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst met wettelijke voorschriften en / of overheidsvoorschriften.

9. Toepasselijk recht

9.1 De verkopen waarop de huidige verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 9.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.